Voorwaarden en Condities

Verkoopsvoorwaarden

1. Status van de voorwaarden. Deze voorwaarden vervangen alle vroegere voorwaarden die voorkomen in de catalogi van Katronic Technologies Ltd. (hierna KTL genoemd) of elders.

2. Aanvaarding van bestelling.(1) Commerciële en technische verklaringen in een KTL offerte zijn geldig voor de vermelde periode, maar binden KTL niet tot zij een bestelling van de Koper heeft ontvangen en de aanvaarding ervan schriftelijk heeft bevestigd.(2) Bestellingen worden enkel aanvaard onder de voorwaarden beschreven in de Verkoopsvoorwaarden, tenzij specifiek schriftelijk overeengekomen door KTL vooraleer de bestelling wordt geplaatst.

3. Variaties.KTL is niet gebonden door enige variatie, afstand van, of toevoeging aan deze voorwaarden tenzij schriftelijk overeengekomen.

4. Documentatie.Alle technische beschrijvingen, specificaties en informatie vermeld in KTL catalogi of datasheets kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5. Data en levering.(1) De door de KTL opgegeven tijden of data (i) voor de voorbereiding van technische tekeningen; (ii) voor de vervaardiging van bepaalde apparatuur, en (iii) voor levering zijn slechts schattingen en de KTL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige vertraging.(2) Een dergelijke vertraging geeft de Koper niet het recht om zijn bestelling te annuleren of enige betaling uit te stellen tot na de datum die reeds schriftelijk is overeengekomen tussen de Koper en KTL.(3) KTL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige vertraging of enig uitblijven van levering veroorzaakt door overmacht, stakingen, lock-outs, overmacht of enige andere oorzaak buiten haar controle.

6. Prijzen.KTL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, geoffreerde prijzen te verhogen na de datum van aanvaarding van een order door KTL om te dekken:-(i) Verhogingen door leveranciers aan KTL.(ii) Extra kosten opgelopen als gevolg van de annulering, wijziging, of herschikking van orders als gevolg van de instructies van de koper of het gebrek aan instructies.(iii) Valutaschommelingen die de kosten voor KTL van materialen en goederen geïmporteerd in het Verenigd Koninkrijk verhogen.

7. Betalingen.(1) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de koopprijs betaalbaar op de datum waarop de KTL de apparatuur verzendt of op de datum waarop de KTL de Koper ervan in kennis stelt dat de apparatuur af fabriek klaar is voor afhaling.(2) Bij gebreke van betaling op de vervaldag heeft de KTL het recht om vanaf die datum rente in rekening te brengen overeenkomstig de Europese Richtlijn 2000/35/EG over het nog verschuldigde bedrag tegen 8 procent boven de referentierentevoet van de Bank of England van dat moment.

8. Risico.(1) Ongeacht de bestemming die in de bestelling van de koper is vermeld, gaat het risico van de uitrusting over op de datum van verzending door de KTL of op de datum waarop de KTL aan de koper meldt dat de uitrusting af fabriek klaar staat om te worden afgehaald; in deze overeenkomst wordt onder "levering" verzending of afhaling verstaan. (2) De internationale regels bekend als Incoterms 2000 zoals van tijd tot tijd gewijzigd zijn op deze overeenkomst van toepassing.

9. Verzekering.(1) Verzekering van de goederen tijdens het vervoer is de verantwoordelijkheid van de Koper.(2) Indien KTL voor dekking moet zorgen, dient de Koper KTL hiervan schriftelijk in kennis te stellen uiterlijk 14 dagen voor de datum van verzending.(3) Na ontvangst van de schriftelijke instructies van de Koper, zal KTL voor dekking zorgen en de Koper dienovereenkomstig kosten aanrekenen.(4) In geval de goederen verloren gaan of beschadigd worden, of voorwerp zijn van enige claim die ontstaat tijdens de verzending, is het de verantwoordelijkheid van de Koper om enige claim in te dienen bij de betrokken verzekeringsmaatschappij.(5) Een dergelijke claim geeft de Koper niet het recht om enige betaling uit te stellen tot na de datum die reeds schriftelijk is overeengekomen tussen de Koper en KTL.

10. Garantie.(1) Alle KTL-producten worden gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van verzending of afhaling bij de KTL-fabriek.(2) Indien defecte onderdelen binnen de garantieperiode op kosten van de Koper naar de fabriek worden teruggestuurd, verbindt KTL zich ertoe de defecte onderdelen gratis te vervangen of te herstellen, op voorwaarde dat:(a) Alle transportkosten door de Koper worden betaald.(b) Alle defecte onderdelen die worden vervangen, eigendom worden van KTL.(c) De KTL niet aansprakelijk is voor enig gebrek of voor enige door het gebrek veroorzaakte schade, die zich voordoet na het verstrijken van de garantietermijn. (d) Alleen de door de KTL vervaardigde onderdelen kosteloos worden vervangen of gerepareerd. Voor alle andere onderdelen gelden uitsluitend de eventuele garanties van de fabrikanten van die onderdelen. (e) Alle door de KTL gegeven garanties slechts van toepassing zijn op die goederen die onder toezicht van een KTL inbedrijfsteller of op uitdrukkelijke schriftelijke aanbeveling van de KTL zijn geïnstalleerd.

11. Aansprakelijkheid. KTL is jegens de koper niet aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte of incidentele schade, verliezen of onkosten, hoe ook ontstaan, in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.

12. Annulering van Order.Geen annulering van een order zal van kracht zijn totdat deze schriftelijk door KTL is aanvaard.Indien schriftelijk aanvaard, zal de Koper aansprakelijk zijn (a) voor betaling van 25% van de netto orderwaarde zoals vermeld in KTL's Orderbevestiging en eventuele prijsstijgingen zoals vermeld in artikel 6,(b) om KTL te vrijwaren tegen alle verliezen (inclusief gederfde winst), kosten en andere uitgaven en schade (zowel directe als gevolgschade) veroorzaakt door een dergelijke annulering.

13. Terugvordering van Goederen.(1) Tot aan de volledige betaling blijft de geleverde apparatuur eigendom van KTL en kan op elk moment door KTL worden teruggevorderd. De Koper zal de apparatuur tot het moment van volledige betaling niet verkopen, belasten of op enige andere wijze vervreemden; maar indien hij in strijd met deze bepaling met de apparatuur handelt, zal hij de opbrengst daarvan op een aparte bankrekening storten en in bewaring houden ten behoeve van KTL voor zover hij als gevolg van de aankoop van de apparatuur of enige andere transactie op dat moment of later schulden aan KTL heeft.(2) Tot dit herstel zal de Koper de apparatuur in goede staat houden en verzekerd houden tegen schade of verlies. Eventueel door de Koper ontvangen verzekeringsgelden zullen worden gerelateerd als bepaald in subparagraaf (1) hierboven.

14. Octrooien etc. De Koper garandeert dat enig ontwerp of instructie door of namens de Koper gegeven niet van dien aard zal zijn dat KTL inbreuk maakt of kan maken op enig octrooi, geregistreerd ontwerp, handelsmerk of auteursrecht bij de uitvoering van de opdracht van de Koper.

15. Vaststelling van het contract.Indien de Koper in gebreke blijft in de nakoming van de overeenkomst of enige andere van zijn verplichtingen jegens KTL of indien enig beslag of executie wordt gelegd op de eigendommen of activa van de Koper, of indien de Koper een regeling treft of aanbiedt te treffen of een akkoord sluit met schuldeisers, of enig faillissement aanvraagt of aanvraagt, of indien een faillissementsaanvraag of -vonnis tegen hem wordt ingediend of opgesteld, of indien de Koper een naamloze vennootschap is en enig besluit of verzoek tot liquidatie van het bedrijf van de Koper (anders dan ten behoeve van samenvoeging of reconstructie) wordt genomen of ingediend, of indien de curator van de onderneming, eigendommen of activa van de Koper of enig deel daarvan wordt aangesteld, dan heeft KTL in ieder geval het recht om onverwijld alle op dat moment bestaande contracten met de Koper vast te stellen en na schriftelijke kennisgeving van deze vaststelling aan het laatst bekende adres van de Koper, zal een dergelijk contract worden geacht te zijn vastgesteld onverminderd enige claim of recht dat KTL anderszins kan maken of uitoefenen.

16. Arbitrage. (1) Indien op enig moment een vraag, geschil of verschil ontstaat tussen de Koper en KTL over, in verband met, of in verband met het contract, kan elk van de partijen de andere schriftelijk in kennis stellen van het bestaan van een dergelijke vraag, geschil of verschil, en het geschil zal worden voorgelegd aan een arbiter te benoemen door de partijen, of bij gebreke van overeenstemming binnen 14 dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, door de voorzitter voor het moment van The Law Society, en zijn of haar beslissing zal bindend zijn voor beide partijen.(2) Een dergelijke arbitrage zal worden gehouden in een Engelse rechtbank.17Deze voorwaarden en het contract zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met het Engelse recht.

Herziening: KTLCoS/1.0/0712

Huurvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuurtransactie tussen Katronic Technologies Ltd. (KTL) - de Eigenaar - en de Klant tenzij een variatie hierop specifiek schriftelijk door de Eigenaar is overeengekomen en geaccepteerd.

2. De huurperiode duurt minimaal een week (7 opeenvolgende dagen). De huur gaat in op het moment van verzending van de apparatuur vanaf het terrein van de eigenaar en duurt tot het moment van teruggave aan het terrein van de eigenaar. Het langer dan de overeengekomen huurperiode in bezit houden van de apparatuur zal worden beschouwd als een verlenging van de bestelling van de klant.Een deel van een week wordt beschouwd als een volledige week. Wanneer de apparatuur door de klant wordt geretourneerd, moet deze in de gebouwen van de eigenaar worden afgeleverd tijdens de normale kantooruren van 8.30 uur tot 17.00 uur van maandag tot vrijdag, tenzij dit vooraf met de eigenaar is overeengekomen.

3. Betaling.De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst door de Klant.Wanneer de Klant geen kredietrekening heeft bij KTL dan dient de betaling voor de huur te zijn ontvangen voordat de goederen worden verzonden.Er kan ook een borgsom worden gevraagd.Bij gebreke van betaling op de vervaldag heeft KTL het recht om vanaf de datum rente in rekening te brengen overeenkomstig de Europese Richtlijn 2000/35/EC over het uitstaande bedrag tegen 8 procent boven de referentierentevoet van de Bank of England van dat moment.

4. Aflevering en ophaling zijn op kosten van de klant. De klant moet de apparatuur terugsturen per voorafbetaalde zending per transporteur of eigen vervoer. De apparatuur moet worden teruggestuurd in de originele verpakking van de eigenaar. De eigenaar zal alle redelijke inspanningen leveren om de beloofde leveringsdatums na te leven, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen door welke oorzaak dan ook.

5. De uitrusting blijft eigendom van de eigenaar en wordt alleen op huurbasis aan de klant geleverd, zonder koopoptie.

6. Prestaties.Hoewel toepassingshulp zal worden gegeven, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor onjuiste resultaten als gevolg van omstandigheden buiten de huur van de uitrusting.

7. Annulering.Annulering van een bestelling kan alleen worden aanvaard met instemming van de Eigenaar en op voorwaarden die hen vrijwaren tegen verlies.

8. Tijdens de huurperiode is de klant verantwoordelijk voor het volgende:a) De uitrusting in goede staat houden en ervoor zorgen dat deze niet wordt misbruikt, met uitzondering van normale slijtage.b) Ervoor zorgen dat de uitrusting alleen wordt gebruikt door personeel dat hiertoe bevoegd is en dat bekend is met de principes en praktijken van de werking ervan.c) Ervoor zorgen dat labels en identificatietekens niet verwijderd worden. Indien de veiligheidszegels verbroken blijken te zijn wanneer de apparatuur aan de eigenaar wordt geretourneerd, kunnen herstellingskosten in rekening worden gebracht.d) De eigenaar onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van verlies of schade aan de apparatuur.De klant zal aansprakelijk zijn voor dergelijk verlies of schade en de huur zal verder in rekening worden gebracht tot de vergoeding voor dergelijk verlies of schade aan de eigenaar is voldaan.e) De eigenaar onmiddellijk op de hoogte brengen als de apparatuur in een beschadigde of onbruikbare staat wordt ontvangen.f) De klant zal de door de eigenaar geleverde apparatuur niet verkopen, afstaan of onderverhuren.g) De klant zal de apparatuur niet wijzigen of veranderen op een andere manier dan de normale operationele aanpassingen of kalibraties zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. h) Alle items die aan het einde van de huur niet aan de eigenaar zijn geretourneerd inclusief instructiedocumentatie zullen tegen de volledige vervangingskosten aan de klant in rekening worden gebracht.

9. Alle reparaties die nodig zijn om de apparatuur aan het einde van de huurperiode weer in overeenstemming te brengen met de specificaties van de fabrikant, zijn voor rekening van de klant. Alle gebruikte onderdelen zullen tegen de volledige vervangingskosten in rekening worden gebracht.

10. Software.Machineleesbare software mag alleen worden gebruikt in combinatie met de apparatuur waarvoor deze is geleverd. Eventuele kopieën moeten worden vernietigd of samen met de gehuurde apparatuur worden geretourneerd. Ondersteunende documentatie mag niet worden gekopieerd. Software en ondersteunende documentatie wordt uitsluitend geleverd voor gebruik door de Huurder en mag niet worden doorgegeven aan derden.

11. Verbruiksgoederen.Alle verbruiksgoederen die extra besteld worden bij de apparatuur die gehuurd wordt, zullen aangerekend worden aan de huidige catalogusprijs.

12. De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige claim van de klant voor gevolgschade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de apparatuur of door te late levering. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de apparatuur correct te onderhouden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

13. De eigenaar zal zich inspannen om elk onderdeel van de uitrusting dat defect raakt tijdens de huurperiode buiten de schuld van de klant te repareren of te vervangen. De huurprijs zal stoppen wanneer de eigenaar op de hoogte wordt gesteld van het defect en zal hervat worden wanneer het defect verholpen is. Mocht er geen defect worden gevonden in de gehuurde uitrusting dan zal het oorspronkelijke tarief schema van toepassing zijn en zal de klant verantwoordelijk zijn voor eventuele extra kosten die door de eigenaar worden gemaakt.

14. In het geval dat de uitrusting in het buitenland of in een gevaarlijke omgeving gebruikt wordt, is het de verantwoordelijkheid van de klant om een adequate verzekering af te sluiten voor de volledige vervangingswaarde van de uitrusting en om een kopie van het verzekeringsbewijs aan de eigenaar te bezorgen.

15. Health and Safety at Work Act 1974 Section 6 (1) (C) en Section 6 (4) (C).De klant is verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van de volgende informatie aan al het personeel dat betrokken is bij de apparatuur:a) De producten die KTL levert kunnen worden geclassificeerd als elektrische, elektromechanische en elektronische apparatuur en in de meeste gevallen worden instrumenten vergezeld van een handleiding.b) De producten zijn gecontroleerd en geleverd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en wanneer ze worden gebruikt in normale en voorgeschreven toepassingen en binnen de parameters die zijn vastgesteld voor mechanische en elektrische prestaties, zullen ze geen gevaar of gevaar voor de gezondheid en veiligheid veroorzaken, mits de normale technische en veiligheidspraktijken in acht worden genomen en dergelijke producten alleen worden gebruikt door opgeleid en gekwalificeerd personeel.c) In die gevallen waarin bedieningshandleidingen worden geleverd, moet alle gebruik in overeenstemming zijn met dergelijke handleidingen.d) Als er enige twijfel bestaat over enig aspect met betrekking tot het juiste gebruik van deze producten, moet u contact opnemen met KTL.

16. Als de klant failliet gaat, een gerechtelijk bevel tegen hem wordt uitgevaardigd of een schikking treft met zijn schuldeisers, of als een bedrijf wordt geliquideerd (behalve voor het doel van samenvoeging of reconstructie) of zijn bedrijf voortzet onder een curator ten gunste van zijn schuldeisers, behoudt de eigenaar de eigendom van de gehuurde goederen.

Herziening: KTLCoH/V1.0/0712